drushim banner

רחובות הצדיעה לאזרח המבוגר

אירועי "חודש הזקן הבינלאומי" אורגנו במשותף ע"י המח' לרווחת המבוגר בעירייה, החברה העירונית לתרבות וספורט ועמותת על"ה. אירוע הפתיחה התקיים במעמד יו"ר על"ה יחזקאל הרמלך ואירוע הסיום במעמד ראש העיר רחמים מלול.


ניהול איכותי

היו"ר, ראשי המינהלים ובכירי העמותה החלו בדיונים מודרכים במסגרת "סדנת החזון של המנהיגות המקצועית של על"ה". המטרה: שדרוג נוסף בסולם האיכות של השירותים הניתנים ע"י על"ה לאוכלוסייה המבוגרת ברחובות.


קהילה תומכת

חברת שר"פ זכתה במכרז העמותה לאספקת שירותי מצוקה באמצעות לחצני מצוקה. ארגון "אמון הציבור" ישתתף במעקב על איכות השירות. בעמותה בודקים אפשרות לפתוח תוכניות נוספות לבחירתו של המבוגר. פרטים בקרוב.


דרושים לעמותה

."מבקר/ת פנים" בהתנדבות או במשרה חלקית. 2. ממונה על יחסי ציבור
בהתנדבות. 3. כתבים מתנדבים ל"כיוון חדש". נא לפנות לרכז המתנדבים 054-9849795 (מאיר)


0

.


רחובות הצדיעה לאזרח המבוגר

אירועי "חודש הזקן הבינלאומי" אורגנו במשותף ע"י המח' לרווחת המבוגר בעירייה, החברה העירונית לתרבות וספורט ועמותת על"ה. אירוע הפתיחה התקיים במעמד יו"ר על"ה יחזקאל הרמלך ואירוע הסיום במעמד ראש העיר רחמים מלול.


ניהול איכותי

היו"ר, ראשי המינהלים ובכירי העמותה החלו בדיונים מודרכים במסגרת "סדנת החזון של המנהיגות המקצועית של על"ה". המטרה: שדרוג נוסף בסולם האיכות של השירותים הניתנים ע"י על"ה לאוכלוסייה המבוגרת ברחובות.


קהילה תומכת

חברת שר"פ זכתה במכרז העמותה לאספקת שירותי מצוקה באמצעות לחצני מצוקה. ארגון "אמון הציבור" ישתתף במעקב על איכות השירות. בעמותה בודקים אפשרות לפתוח תוכניות נוספות לבחירתו של המבוגר. פרטים בקרוב.


דרושים לעמותה

."מבקר/ת פנים" בהתנדבות או במשרה חלקית. 2. ממונה על יחסי ציבור
בהתנדבות. 3. כתבים מתנדבים ל"כיוון חדש". נא לפנות לרכז המתנדבים 054-9849795 (מאיר)


0

.


רחובות הצדיעה לאזרח המבוגר

אירועי "חודש הזקן הבינלאומי" אורגנו במשותף ע"י המח' לרווחת המבוגר בעירייה, החברה העירונית לתרבות וספורט ועמותת על"ה. אירוע הפתיחה התקיים במעמד יו"ר על"ה יחזקאל הרמלך ואירוע הסיום במעמד ראש העיר רחמים מלול.


ניהול איכותי

היו"ר, ראשי המינהלים ובכירי העמותה החלו בדיונים מודרכים במסגרת "סדנת החזון של המנהיגות המקצועית של על"ה". המטרה: שדרוג נוסף בסולם האיכות של השירותים הניתנים ע"י על"ה לאוכלוסייה המבוגרת ברחובות.


קהילה תומכת

חברת שר"פ זכתה במכרז העמותה לאספקת שירותי מצוקה באמצעות לחצני מצוקה. ארגון "אמון הציבור" ישתתף במעקב על איכות השירות. בעמותה בודקים אפשרות לפתוח תוכניות נוספות לבחירתו של המבוגר. פרטים בקרוב.


דרושים לעמותה

."מבקר/ת פנים" בהתנדבות או במשרה חלקית. 2. ממונה על יחסי ציבור
בהתנדבות. 3. כתבים מתנדבים ל"כיוון חדש". נא לפנות לרכז המתנדבים 054-9849795 (מאיר)


0

.


רחובות הצדיעה לאזרח המבוגר

אירועי "חודש הזקן הבינלאומי" אורגנו במשותף ע"י המח' לרווחת המבוגר בעירייה, החברה העירונית לתרבות וספורט ועמותת על"ה. אירוע הפתיחה התקיים במעמד יו"ר על"ה יחזקאל הרמלך ואירוע הסיום במעמד ראש העיר רחמים מלול.


ניהול איכותי

היו"ר, ראשי המינהלים ובכירי העמותה החלו בדיונים מודרכים במסגרת "סדנת החזון של המנהיגות המקצועית של על"ה". המטרה: שדרוג נוסף בסולם האיכות של השירותים הניתנים ע"י על"ה לאוכלוסייה המבוגרת ברחובות.


קהילה תומכת

חברת שר"פ זכתה במכרז העמותה לאספקת שירותי מצוקה באמצעות לחצני מצוקה. ארגון "אמון הציבור" ישתתף במעקב על איכות השירות. בעמותה בודקים אפשרות לפתוח תוכניות נוספות לבחירתו של המבוגר. פרטים בקרוב.


דרושים לעמותה

."מבקר/ת פנים" בהתנדבות או במשרה חלקית. 2. ממונה על יחסי ציבור
בהתנדבות. 3. כתבים מתנדבים ל"כיוון חדש". נא לפנות לרכז המתנדבים 054-9849795 (מאיר)


0

.


רחובות הצדיעה לאזרח המבוגר

אירועי "חודש הזקן הבינלאומי" אורגנו במשותף ע"י המח' לרווחת המבוגר בעירייה, החברה העירונית לתרבות וספורט ועמותת על"ה. אירוע הפתיחה התקיים במעמד יו"ר על"ה יחזקאל הרמלך ואירוע הסיום במעמד ראש העיר רחמים מלול.


ניהול איכותי

היו"ר, ראשי המינהלים ובכירי העמותה החלו בדיונים מודרכים במסגרת "סדנת החזון של המנהיגות המקצועית של על"ה". המטרה: שדרוג נוסף בסולם האיכות של השירותים הניתנים ע"י על"ה לאוכלוסייה המבוגרת ברחובות.


קהילה תומכת

חברת שר"פ זכתה במכרז העמותה לאספקת שירותי מצוקה באמצעות לחצני מצוקה. ארגון "אמון הציבור" ישתתף במעקב על איכות השירות. בעמותה בודקים אפשרות לפתוח תוכניות נוספות לבחירתו של המבוגר. פרטים בקרוב.


דרושים לעמותה

."מבקר/ת פנים" בהתנדבות או במשרה חלקית. 2. ממונה על יחסי ציבור
בהתנדבות. 3. כתבים מתנדבים ל"כיוון חדש". נא לפנות לרכז המתנדבים 054-9849795 (מאיר)


0

.


רחובות הצדיעה לאזרח המבוגר

אירועי "חודש הזקן הבינלאומי" אורגנו במשותף ע"י המח' לרווחת המבוגר בעירייה, החברה העירונית לתרבות וספורט ועמותת על"ה. אירוע הפתיחה התקיים במעמד יו"ר על"ה יחזקאל הרמלך ואירוע הסיום במעמד ראש העיר רחמים מלול.


ניהול איכותי

היו"ר, ראשי המינהלים ובכירי העמותה החלו בדיונים מודרכים במסגרת "סדנת החזון של המנהיגות המקצועית של על"ה". המטרה: שדרוג נוסף בסולם האיכות של השירותים הניתנים ע"י על"ה לאוכלוסייה המבוגרת ברחובות.


קהילה תומכת

חברת שר"פ זכתה במכרז העמותה לאספקת שירותי מצוקה באמצעות לחצני מצוקה. ארגון "אמון הציבור" ישתתף במעקב על איכות השירות. בעמותה בודקים אפשרות לפתוח תוכניות נוספות לבחירתו של המבוגר. פרטים בקרוב.


דרושים לעמותה

."מבקר/ת פנים" בהתנדבות או במשרה חלקית. 2. ממונה על יחסי ציבור
בהתנדבות. 3. כתבים מתנדבים ל"כיוון חדש". נא לפנות לרכז המתנדבים 054-9849795 (מאיר)


0

.


רחובות הצדיעה לאזרח המבוגר

אירועי "חודש הזקן הבינלאומי" אורגנו במשותף ע"י המח' לרווחת המבוגר בעירייה, החברה העירונית לתרבות וספורט ועמותת על"ה. אירוע הפתיחה התקיים במעמד יו"ר על"ה יחזקאל הרמלך ואירוע הסיום במעמד ראש העיר רחמים מלול.


ניהול איכותי

היו"ר, ראשי המינהלים ובכירי העמותה החלו בדיונים מודרכים במסגרת "סדנת החזון של המנהיגות המקצועית של על"ה". המטרה: שדרוג נוסף בסולם האיכות של השירותים הניתנים ע"י על"ה לאוכלוסייה המבוגרת ברחובות.


קהילה תומכת

חברת שר"פ זכתה במכרז העמותה לאספקת שירותי מצוקה באמצעות לחצני מצוקה. ארגון "אמון הציבור" ישתתף במעקב על איכות השירות. בעמותה בודקים אפשרות לפתוח תוכניות נוספות לבחירתו של המבוגר. פרטים בקרוב.


דרושים לעמותה

."מבקר/ת פנים" בהתנדבות או במשרה חלקית. 2. ממונה על יחסי ציבור
בהתנדבות. 3. כתבים מתנדבים ל"כיוון חדש". נא לפנות לרכז המתנדבים 054-9849795 (מאיר)


0

.


רחובות הצדיעה לאזרח המבוגר

אירועי "חודש הזקן הבינלאומי" אורגנו במשותף ע"י המח' לרווחת המבוגר בעירייה, החברה העירונית לתרבות וספורט ועמותת על"ה. אירוע הפתיחה התקיים במעמד יו"ר על"ה יחזקאל הרמלך ואירוע הסיום במעמד ראש העיר רחמים מלול.


ניהול איכותי

היו"ר, ראשי המינהלים ובכירי העמותה החלו בדיונים מודרכים במסגרת "סדנת החזון של המנהיגות המקצועית של על"ה". המטרה: שדרוג נוסף בסולם האיכות של השירותים הניתנים ע"י על"ה לאוכלוסייה המבוגרת ברחובות.


קהילה תומכת

חברת שר"פ זכתה במכרז העמותה לאספקת שירותי מצוקה באמצעות לחצני מצוקה. ארגון "אמון הציבור" ישתתף במעקב על איכות השירות. בעמותה בודקים אפשרות לפתוח תוכניות נוספות לבחירתו של המבוגר. פרטים בקרוב.


דרושים לעמותה

."מבקר/ת פנים" בהתנדבות או במשרה חלקית. 2. ממונה על יחסי ציבור
בהתנדבות. 3. כתבים מתנדבים ל"כיוון חדש". נא לפנות לרכז המתנדבים 054-9849795 (מאיר)


0

.kivunLink

 

   מומלץ לכל משפחה פרקי מידע על בריאות ובעיות בריאות בגיל המבוגר מאת פרופ' ארתור ליבוביץ' עריכה פרופ' עמיאלה גלוברזון בספר מדורים...
בילוי החודש קונצרטים, מפגשי מוסיקה ייחודיים ו"אמא קוראז'" רות ברודי "רביעית כרמל" - יום רביעי 3.12.14 ב-20:30, באולם הקטן של בית העם*. קונצרט שני בסדרת...
Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01