drushim banner

ראש השנה תשע"ה.

האירוע המסורתי של משפחת על"ה על מתנדביה ועובדיה, בהשתתפות ראש העיר ויו"ר העמותה, יתקיים ביום שני, ב' אלול תשע"ד (15/9/14) בשעה 16:30 במרכז היום למבוגר ע"ש יצחק כץ.


מתווה חדש

המזכירות וועדת הכספים של העמותה אישרה פה אחד את המתווה שהציג יו"ר העמותה יחזקאל הרמלך לקידום הקמתו של בית על"ה - המרכז לקידום הבריאות ואיכות החיים של המבוגר ברחובות. העמותה קיבלה על עצמה את גיוס המשאבים שיאפשרו תחילת הבנייה בקרוב.
*


תרומות והנצחות.

הנהלת העמותה פונה לתושבי העיר להצטרף למאות מתושבי העיר שהעלו כבר את תרומתם והנציחו את יקיריהם במשכנה החדש של על"ה. העמותה מסייעת לתושבי רחובות המבוגרים לחיות את חייהם בסביבתם המוכרת ולהעניק להם מעין "דיור מוגן" בביתם.
*


בקרוב מועדון צרכנות חדש

בפגישת מתן דיל, סגן ראש העירייה עם יו"ר ונציגי על"ה סוכם על השתלבות ייחודית של חברי על"ה בקבלת הנחות בשירותים ובעסקים במסגרת "תעודות תושב". פרטים יימסרו לאחר שיסתיים הליך המכרז.
*


על"ה כ"צוק איתן".

כל פעילויותיה ושירותיה של העמותה פועלות כרגיל גם בתקופת החרום, בתיאום ועל-פי הנחיות פיקוד העורף.


ראש השנה תשע"ה.

האירוע המסורתי של משפחת על"ה על מתנדביה ועובדיה, בהשתתפות ראש העיר ויו"ר העמותה, יתקיים ביום שני, ב' אלול תשע"ד (15/9/14) בשעה 16:30 במרכז היום למבוגר ע"ש יצחק כץ.


מתווה חדש

המזכירות וועדת הכספים של העמותה אישרה פה אחד את המתווה שהציג יו"ר העמותה יחזקאל הרמלך לקידום הקמתו של בית על"ה - המרכז לקידום הבריאות ואיכות החיים של המבוגר ברחובות. העמותה קיבלה על עצמה את גיוס המשאבים שיאפשרו תחילת הבנייה בקרוב.
*


תרומות והנצחות.

הנהלת העמותה פונה לתושבי העיר להצטרף למאות מתושבי העיר שהעלו כבר את תרומתם והנציחו את יקיריהם במשכנה החדש של על"ה. העמותה מסייעת לתושבי רחובות המבוגרים לחיות את חייהם בסביבתם המוכרת ולהעניק להם מעין "דיור מוגן" בביתם.
*


בקרוב מועדון צרכנות חדש

בפגישת מתן דיל, סגן ראש העירייה עם יו"ר ונציגי על"ה סוכם על השתלבות ייחודית של חברי על"ה בקבלת הנחות בשירותים ובעסקים במסגרת "תעודות תושב". פרטים יימסרו לאחר שיסתיים הליך המכרז.
*


על"ה כ"צוק איתן".

כל פעילויותיה ושירותיה של העמותה פועלות כרגיל גם בתקופת החרום, בתיאום ועל-פי הנחיות פיקוד העורף.


ראש השנה תשע"ה.

האירוע המסורתי של משפחת על"ה על מתנדביה ועובדיה, בהשתתפות ראש העיר ויו"ר העמותה, יתקיים ביום שני, ב' אלול תשע"ד (15/9/14) בשעה 16:30 במרכז היום למבוגר ע"ש יצחק כץ.


מתווה חדש

המזכירות וועדת הכספים של העמותה אישרה פה אחד את המתווה שהציג יו"ר העמותה יחזקאל הרמלך לקידום הקמתו של בית על"ה - המרכז לקידום הבריאות ואיכות החיים של המבוגר ברחובות. העמותה קיבלה על עצמה את גיוס המשאבים שיאפשרו תחילת הבנייה בקרוב.
*


תרומות והנצחות.

הנהלת העמותה פונה לתושבי העיר להצטרף למאות מתושבי העיר שהעלו כבר את תרומתם והנציחו את יקיריהם במשכנה החדש של על"ה. העמותה מסייעת לתושבי רחובות המבוגרים לחיות את חייהם בסביבתם המוכרת ולהעניק להם מעין "דיור מוגן" בביתם.
*


בקרוב מועדון צרכנות חדש

בפגישת מתן דיל, סגן ראש העירייה עם יו"ר ונציגי על"ה סוכם על השתלבות ייחודית של חברי על"ה בקבלת הנחות בשירותים ובעסקים במסגרת "תעודות תושב". פרטים יימסרו לאחר שיסתיים הליך המכרז.
*


על"ה כ"צוק איתן".

כל פעילויותיה ושירותיה של העמותה פועלות כרגיל גם בתקופת החרום, בתיאום ועל-פי הנחיות פיקוד העורף.


ראש השנה תשע"ה.

האירוע המסורתי של משפחת על"ה על מתנדביה ועובדיה, בהשתתפות ראש העיר ויו"ר העמותה, יתקיים ביום שני, ב' אלול תשע"ד (15/9/14) בשעה 16:30 במרכז היום למבוגר ע"ש יצחק כץ.


מתווה חדש

המזכירות וועדת הכספים של העמותה אישרה פה אחד את המתווה שהציג יו"ר העמותה יחזקאל הרמלך לקידום הקמתו של בית על"ה - המרכז לקידום הבריאות ואיכות החיים של המבוגר ברחובות. העמותה קיבלה על עצמה את גיוס המשאבים שיאפשרו תחילת הבנייה בקרוב.
*


תרומות והנצחות.

הנהלת העמותה פונה לתושבי העיר להצטרף למאות מתושבי העיר שהעלו כבר את תרומתם והנציחו את יקיריהם במשכנה החדש של על"ה. העמותה מסייעת לתושבי רחובות המבוגרים לחיות את חייהם בסביבתם המוכרת ולהעניק להם מעין "דיור מוגן" בביתם.
*


בקרוב מועדון צרכנות חדש

בפגישת מתן דיל, סגן ראש העירייה עם יו"ר ונציגי על"ה סוכם על השתלבות ייחודית של חברי על"ה בקבלת הנחות בשירותים ובעסקים במסגרת "תעודות תושב". פרטים יימסרו לאחר שיסתיים הליך המכרז.
*


על"ה כ"צוק איתן".

כל פעילויותיה ושירותיה של העמותה פועלות כרגיל גם בתקופת החרום, בתיאום ועל-פי הנחיות פיקוד העורף.


ראש השנה תשע"ה.

האירוע המסורתי של משפחת על"ה על מתנדביה ועובדיה, בהשתתפות ראש העיר ויו"ר העמותה, יתקיים ביום שני, ב' אלול תשע"ד (15/9/14) בשעה 16:30 במרכז היום למבוגר ע"ש יצחק כץ.


מתווה חדש

המזכירות וועדת הכספים של העמותה אישרה פה אחד את המתווה שהציג יו"ר העמותה יחזקאל הרמלך לקידום הקמתו של בית על"ה - המרכז לקידום הבריאות ואיכות החיים של המבוגר ברחובות. העמותה קיבלה על עצמה את גיוס המשאבים שיאפשרו תחילת הבנייה בקרוב.
*


תרומות והנצחות.

הנהלת העמותה פונה לתושבי העיר להצטרף למאות מתושבי העיר שהעלו כבר את תרומתם והנציחו את יקיריהם במשכנה החדש של על"ה. העמותה מסייעת לתושבי רחובות המבוגרים לחיות את חייהם בסביבתם המוכרת ולהעניק להם מעין "דיור מוגן" בביתם.
*


בקרוב מועדון צרכנות חדש

בפגישת מתן דיל, סגן ראש העירייה עם יו"ר ונציגי על"ה סוכם על השתלבות ייחודית של חברי על"ה בקבלת הנחות בשירותים ובעסקים במסגרת "תעודות תושב". פרטים יימסרו לאחר שיסתיים הליך המכרז.
*


על"ה כ"צוק איתן".

כל פעילויותיה ושירותיה של העמותה פועלות כרגיל גם בתקופת החרום, בתיאום ועל-פי הנחיות פיקוד העורף.


ראש השנה תשע"ה.

האירוע המסורתי של משפחת על"ה על מתנדביה ועובדיה, בהשתתפות ראש העיר ויו"ר העמותה, יתקיים ביום שני, ב' אלול תשע"ד (15/9/14) בשעה 16:30 במרכז היום למבוגר ע"ש יצחק כץ.


מתווה חדש

המזכירות וועדת הכספים של העמותה אישרה פה אחד את המתווה שהציג יו"ר העמותה יחזקאל הרמלך לקידום הקמתו של בית על"ה - המרכז לקידום הבריאות ואיכות החיים של המבוגר ברחובות. העמותה קיבלה על עצמה את גיוס המשאבים שיאפשרו תחילת הבנייה בקרוב.
*


תרומות והנצחות.

הנהלת העמותה פונה לתושבי העיר להצטרף למאות מתושבי העיר שהעלו כבר את תרומתם והנציחו את יקיריהם במשכנה החדש של על"ה. העמותה מסייעת לתושבי רחובות המבוגרים לחיות את חייהם בסביבתם המוכרת ולהעניק להם מעין "דיור מוגן" בביתם.
*


בקרוב מועדון צרכנות חדש

בפגישת מתן דיל, סגן ראש העירייה עם יו"ר ונציגי על"ה סוכם על השתלבות ייחודית של חברי על"ה בקבלת הנחות בשירותים ובעסקים במסגרת "תעודות תושב". פרטים יימסרו לאחר שיסתיים הליך המכרז.
*


על"ה כ"צוק איתן".

כל פעילויותיה ושירותיה של העמותה פועלות כרגיל גם בתקופת החרום, בתיאום ועל-פי הנחיות פיקוד העורף.


ראש השנה תשע"ה.

האירוע המסורתי של משפחת על"ה על מתנדביה ועובדיה, בהשתתפות ראש העיר ויו"ר העמותה, יתקיים ביום שני, ב' אלול תשע"ד (15/9/14) בשעה 16:30 במרכז היום למבוגר ע"ש יצחק כץ.


מתווה חדש

המזכירות וועדת הכספים של העמותה אישרה פה אחד את המתווה שהציג יו"ר העמותה יחזקאל הרמלך לקידום הקמתו של בית על"ה - המרכז לקידום הבריאות ואיכות החיים של המבוגר ברחובות. העמותה קיבלה על עצמה את גיוס המשאבים שיאפשרו תחילת הבנייה בקרוב.
*


תרומות והנצחות.

הנהלת העמותה פונה לתושבי העיר להצטרף למאות מתושבי העיר שהעלו כבר את תרומתם והנציחו את יקיריהם במשכנה החדש של על"ה. העמותה מסייעת לתושבי רחובות המבוגרים לחיות את חייהם בסביבתם המוכרת ולהעניק להם מעין "דיור מוגן" בביתם.
*


בקרוב מועדון צרכנות חדש

בפגישת מתן דיל, סגן ראש העירייה עם יו"ר ונציגי על"ה סוכם על השתלבות ייחודית של חברי על"ה בקבלת הנחות בשירותים ובעסקים במסגרת "תעודות תושב". פרטים יימסרו לאחר שיסתיים הליך המכרז.
*


על"ה כ"צוק איתן".

כל פעילויותיה ושירותיה של העמותה פועלות כרגיל גם בתקופת החרום, בתיאום ועל-פי הנחיות פיקוד העורף.


ראש השנה תשע"ה.

האירוע המסורתי של משפחת על"ה על מתנדביה ועובדיה, בהשתתפות ראש העיר ויו"ר העמותה, יתקיים ביום שני, ב' אלול תשע"ד (15/9/14) בשעה 16:30 במרכז היום למבוגר ע"ש יצחק כץ.


מתווה חדש

המזכירות וועדת הכספים של העמותה אישרה פה אחד את המתווה שהציג יו"ר העמותה יחזקאל הרמלך לקידום הקמתו של בית על"ה - המרכז לקידום הבריאות ואיכות החיים של המבוגר ברחובות. העמותה קיבלה על עצמה את גיוס המשאבים שיאפשרו תחילת הבנייה בקרוב.
*


תרומות והנצחות.

הנהלת העמותה פונה לתושבי העיר להצטרף למאות מתושבי העיר שהעלו כבר את תרומתם והנציחו את יקיריהם במשכנה החדש של על"ה. העמותה מסייעת לתושבי רחובות המבוגרים לחיות את חייהם בסביבתם המוכרת ולהעניק להם מעין "דיור מוגן" בביתם.
*


בקרוב מועדון צרכנות חדש

בפגישת מתן דיל, סגן ראש העירייה עם יו"ר ונציגי על"ה סוכם על השתלבות ייחודית של חברי על"ה בקבלת הנחות בשירותים ובעסקים במסגרת "תעודות תושב". פרטים יימסרו לאחר שיסתיים הליך המכרז.
*


על"ה כ"צוק איתן".

כל פעילויותיה ושירותיה של העמותה פועלות כרגיל גם בתקופת החרום, בתיאום ועל-פי הנחיות פיקוד העורף.kivunLink

 

   מומלץ לכל משפחה פרקי מידע על בריאות ובעיות בריאות בגיל המבוגר מאת פרופ' ארתור ליבוביץ' עריכה פרופ' עמיאלה גלוברזון בספר מדורים...
בילוי החודש   אי של תרבות בליבה של עיר רות ברודי במרכז העיר המסחרי והתוסס שוכן לו, כמעט בהחבא, "קפה תרבות על"ה". הקפה ממוקם בקומת קרקע, המאפשרת...
Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01
Сайт Xrest.net : 9 порно видео;Приватные секс видео развратных женщин и видео с секс пати.;comment avoir du viagra sans ordonnance