drushim banner

מינהל תקין

הוועד המנהל אישר תכניות העבודה של העמותה לשנת 2014 במסגרת תקציב מאוזן בסך 22,531.342 מיליוני ₪. דגש ניתן ל"סקר ההנהלה" על תהליכי הניהול והביצוע בשנה החולפת בהתאם לתקן הבין-לאומי ISO 9001, המוטמע בהצלחה ע"י המתנדב מלאכי וישקין.


ועדת הביקורת

הוועד המנהל של העמותה אישר לצרף לוועדת הביקורת של העמותה את יוסי גדעוני, מוותיקי רחובות ובעברו טייס ומהנדס-טייס בחיל האוויר. גדעוני יצטרף לחברי וועדת הביקורת - רענן נוטמן (יו"ר) ועוזי חייט ויחליף את חבר הוועדה שימי אורלב.


מתנדבת מצטיינת

מירה ניר, הממונה על מערכת התקשורת וההסברה של העמותה, זכתה באות הוקרה של הפורום למעמד האישה על פעילותה רבת ההישגים בקידום מעמד האישה ועל פעילותה המסורה בעמותה. האות הוענק לזוכות ע"י ראש העיר במעמד חגיגי באולם ויקס במכון וייצמן.


לחזור למעגל העבודה

קרוב ל-60 אנשים השתתפו במפגש הראשון של התכנית "חזרה למעגל העבודה" מטעם ג'וינט-אשל, האגף לשירותים חברתיים ועמותת על"ה, בניהול מכון "שיפור". הקורס כולל 7 מפגשים ונועד לסייע למבוגרים להיקלט במסגרות עבודה חדשות.


מתמידים להשתלם

"כתבי כיוון חדש", הממלאים תפקידם בהתנדבות, עוברים בימים אלה השתלמות מקצועית כהמשך להשתלמותם אשתקד. הפעם המרצה הוא מרדכי חיימוביץ עיתונאי ואיש רדיו לשעבר.


מינהל תקין

הוועד המנהל אישר תכניות העבודה של העמותה לשנת 2014 במסגרת תקציב מאוזן בסך 22,531.342 מיליוני ₪. דגש ניתן ל"סקר ההנהלה" על תהליכי הניהול והביצוע בשנה החולפת בהתאם לתקן הבין-לאומי ISO 9001, המוטמע בהצלחה ע"י המתנדב מלאכי וישקין.


ועדת הביקורת

הוועד המנהל של העמותה אישר לצרף לוועדת הביקורת של העמותה את יוסי גדעוני, מוותיקי רחובות ובעברו טייס ומהנדס-טייס בחיל האוויר. גדעוני יצטרף לחברי וועדת הביקורת - רענן נוטמן (יו"ר) ועוזי חייט ויחליף את חבר הוועדה שימי אורלב.


מתנדבת מצטיינת

מירה ניר, הממונה על מערכת התקשורת וההסברה של העמותה, זכתה באות הוקרה של הפורום למעמד האישה על פעילותה רבת ההישגים בקידום מעמד האישה ועל פעילותה המסורה בעמותה. האות הוענק לזוכות ע"י ראש העיר במעמד חגיגי באולם ויקס במכון וייצמן.


לחזור למעגל העבודה

קרוב ל-60 אנשים השתתפו במפגש הראשון של התכנית "חזרה למעגל העבודה" מטעם ג'וינט-אשל, האגף לשירותים חברתיים ועמותת על"ה, בניהול מכון "שיפור". הקורס כולל 7 מפגשים ונועד לסייע למבוגרים להיקלט במסגרות עבודה חדשות.


מתמידים להשתלם

"כתבי כיוון חדש", הממלאים תפקידם בהתנדבות, עוברים בימים אלה השתלמות מקצועית כהמשך להשתלמותם אשתקד. הפעם המרצה הוא מרדכי חיימוביץ עיתונאי ואיש רדיו לשעבר.


מינהל תקין

הוועד המנהל אישר תכניות העבודה של העמותה לשנת 2014 במסגרת תקציב מאוזן בסך 22,531.342 מיליוני ₪. דגש ניתן ל"סקר ההנהלה" על תהליכי הניהול והביצוע בשנה החולפת בהתאם לתקן הבין-לאומי ISO 9001, המוטמע בהצלחה ע"י המתנדב מלאכי וישקין.


ועדת הביקורת

הוועד המנהל של העמותה אישר לצרף לוועדת הביקורת של העמותה את יוסי גדעוני, מוותיקי רחובות ובעברו טייס ומהנדס-טייס בחיל האוויר. גדעוני יצטרף לחברי וועדת הביקורת - רענן נוטמן (יו"ר) ועוזי חייט ויחליף את חבר הוועדה שימי אורלב.


מתנדבת מצטיינת

מירה ניר, הממונה על מערכת התקשורת וההסברה של העמותה, זכתה באות הוקרה של הפורום למעמד האישה על פעילותה רבת ההישגים בקידום מעמד האישה ועל פעילותה המסורה בעמותה. האות הוענק לזוכות ע"י ראש העיר במעמד חגיגי באולם ויקס במכון וייצמן.


לחזור למעגל העבודה

קרוב ל-60 אנשים השתתפו במפגש הראשון של התכנית "חזרה למעגל העבודה" מטעם ג'וינט-אשל, האגף לשירותים חברתיים ועמותת על"ה, בניהול מכון "שיפור". הקורס כולל 7 מפגשים ונועד לסייע למבוגרים להיקלט במסגרות עבודה חדשות.


מתמידים להשתלם

"כתבי כיוון חדש", הממלאים תפקידם בהתנדבות, עוברים בימים אלה השתלמות מקצועית כהמשך להשתלמותם אשתקד. הפעם המרצה הוא מרדכי חיימוביץ עיתונאי ואיש רדיו לשעבר.


מינהל תקין

הוועד המנהל אישר תכניות העבודה של העמותה לשנת 2014 במסגרת תקציב מאוזן בסך 22,531.342 מיליוני ₪. דגש ניתן ל"סקר ההנהלה" על תהליכי הניהול והביצוע בשנה החולפת בהתאם לתקן הבין-לאומי ISO 9001, המוטמע בהצלחה ע"י המתנדב מלאכי וישקין.


ועדת הביקורת

הוועד המנהל של העמותה אישר לצרף לוועדת הביקורת של העמותה את יוסי גדעוני, מוותיקי רחובות ובעברו טייס ומהנדס-טייס בחיל האוויר. גדעוני יצטרף לחברי וועדת הביקורת - רענן נוטמן (יו"ר) ועוזי חייט ויחליף את חבר הוועדה שימי אורלב.


מתנדבת מצטיינת

מירה ניר, הממונה על מערכת התקשורת וההסברה של העמותה, זכתה באות הוקרה של הפורום למעמד האישה על פעילותה רבת ההישגים בקידום מעמד האישה ועל פעילותה המסורה בעמותה. האות הוענק לזוכות ע"י ראש העיר במעמד חגיגי באולם ויקס במכון וייצמן.


לחזור למעגל העבודה

קרוב ל-60 אנשים השתתפו במפגש הראשון של התכנית "חזרה למעגל העבודה" מטעם ג'וינט-אשל, האגף לשירותים חברתיים ועמותת על"ה, בניהול מכון "שיפור". הקורס כולל 7 מפגשים ונועד לסייע למבוגרים להיקלט במסגרות עבודה חדשות.


מתמידים להשתלם

"כתבי כיוון חדש", הממלאים תפקידם בהתנדבות, עוברים בימים אלה השתלמות מקצועית כהמשך להשתלמותם אשתקד. הפעם המרצה הוא מרדכי חיימוביץ עיתונאי ואיש רדיו לשעבר.


מינהל תקין

הוועד המנהל אישר תכניות העבודה של העמותה לשנת 2014 במסגרת תקציב מאוזן בסך 22,531.342 מיליוני ₪. דגש ניתן ל"סקר ההנהלה" על תהליכי הניהול והביצוע בשנה החולפת בהתאם לתקן הבין-לאומי ISO 9001, המוטמע בהצלחה ע"י המתנדב מלאכי וישקין.


ועדת הביקורת

הוועד המנהל של העמותה אישר לצרף לוועדת הביקורת של העמותה את יוסי גדעוני, מוותיקי רחובות ובעברו טייס ומהנדס-טייס בחיל האוויר. גדעוני יצטרף לחברי וועדת הביקורת - רענן נוטמן (יו"ר) ועוזי חייט ויחליף את חבר הוועדה שימי אורלב.


מתנדבת מצטיינת

מירה ניר, הממונה על מערכת התקשורת וההסברה של העמותה, זכתה באות הוקרה של הפורום למעמד האישה על פעילותה רבת ההישגים בקידום מעמד האישה ועל פעילותה המסורה בעמותה. האות הוענק לזוכות ע"י ראש העיר במעמד חגיגי באולם ויקס במכון וייצמן.


לחזור למעגל העבודה

קרוב ל-60 אנשים השתתפו במפגש הראשון של התכנית "חזרה למעגל העבודה" מטעם ג'וינט-אשל, האגף לשירותים חברתיים ועמותת על"ה, בניהול מכון "שיפור". הקורס כולל 7 מפגשים ונועד לסייע למבוגרים להיקלט במסגרות עבודה חדשות.


מתמידים להשתלם

"כתבי כיוון חדש", הממלאים תפקידם בהתנדבות, עוברים בימים אלה השתלמות מקצועית כהמשך להשתלמותם אשתקד. הפעם המרצה הוא מרדכי חיימוביץ עיתונאי ואיש רדיו לשעבר.


מינהל תקין

הוועד המנהל אישר תכניות העבודה של העמותה לשנת 2014 במסגרת תקציב מאוזן בסך 22,531.342 מיליוני ₪. דגש ניתן ל"סקר ההנהלה" על תהליכי הניהול והביצוע בשנה החולפת בהתאם לתקן הבין-לאומי ISO 9001, המוטמע בהצלחה ע"י המתנדב מלאכי וישקין.


ועדת הביקורת

הוועד המנהל של העמותה אישר לצרף לוועדת הביקורת של העמותה את יוסי גדעוני, מוותיקי רחובות ובעברו טייס ומהנדס-טייס בחיל האוויר. גדעוני יצטרף לחברי וועדת הביקורת - רענן נוטמן (יו"ר) ועוזי חייט ויחליף את חבר הוועדה שימי אורלב.


מתנדבת מצטיינת

מירה ניר, הממונה על מערכת התקשורת וההסברה של העמותה, זכתה באות הוקרה של הפורום למעמד האישה על פעילותה רבת ההישגים בקידום מעמד האישה ועל פעילותה המסורה בעמותה. האות הוענק לזוכות ע"י ראש העיר במעמד חגיגי באולם ויקס במכון וייצמן.


לחזור למעגל העבודה

קרוב ל-60 אנשים השתתפו במפגש הראשון של התכנית "חזרה למעגל העבודה" מטעם ג'וינט-אשל, האגף לשירותים חברתיים ועמותת על"ה, בניהול מכון "שיפור". הקורס כולל 7 מפגשים ונועד לסייע למבוגרים להיקלט במסגרות עבודה חדשות.


מתמידים להשתלם

"כתבי כיוון חדש", הממלאים תפקידם בהתנדבות, עוברים בימים אלה השתלמות מקצועית כהמשך להשתלמותם אשתקד. הפעם המרצה הוא מרדכי חיימוביץ עיתונאי ואיש רדיו לשעבר.


מינהל תקין

הוועד המנהל אישר תכניות העבודה של העמותה לשנת 2014 במסגרת תקציב מאוזן בסך 22,531.342 מיליוני ₪. דגש ניתן ל"סקר ההנהלה" על תהליכי הניהול והביצוע בשנה החולפת בהתאם לתקן הבין-לאומי ISO 9001, המוטמע בהצלחה ע"י המתנדב מלאכי וישקין.


ועדת הביקורת

הוועד המנהל של העמותה אישר לצרף לוועדת הביקורת של העמותה את יוסי גדעוני, מוותיקי רחובות ובעברו טייס ומהנדס-טייס בחיל האוויר. גדעוני יצטרף לחברי וועדת הביקורת - רענן נוטמן (יו"ר) ועוזי חייט ויחליף את חבר הוועדה שימי אורלב.


מתנדבת מצטיינת

מירה ניר, הממונה על מערכת התקשורת וההסברה של העמותה, זכתה באות הוקרה של הפורום למעמד האישה על פעילותה רבת ההישגים בקידום מעמד האישה ועל פעילותה המסורה בעמותה. האות הוענק לזוכות ע"י ראש העיר במעמד חגיגי באולם ויקס במכון וייצמן.


לחזור למעגל העבודה

קרוב ל-60 אנשים השתתפו במפגש הראשון של התכנית "חזרה למעגל העבודה" מטעם ג'וינט-אשל, האגף לשירותים חברתיים ועמותת על"ה, בניהול מכון "שיפור". הקורס כולל 7 מפגשים ונועד לסייע למבוגרים להיקלט במסגרות עבודה חדשות.


מתמידים להשתלם

"כתבי כיוון חדש", הממלאים תפקידם בהתנדבות, עוברים בימים אלה השתלמות מקצועית כהמשך להשתלמותם אשתקד. הפעם המרצה הוא מרדכי חיימוביץ עיתונאי ואיש רדיו לשעבר.


מינהל תקין

הוועד המנהל אישר תכניות העבודה של העמותה לשנת 2014 במסגרת תקציב מאוזן בסך 22,531.342 מיליוני ₪. דגש ניתן ל"סקר ההנהלה" על תהליכי הניהול והביצוע בשנה החולפת בהתאם לתקן הבין-לאומי ISO 9001, המוטמע בהצלחה ע"י המתנדב מלאכי וישקין.


ועדת הביקורת

הוועד המנהל של העמותה אישר לצרף לוועדת הביקורת של העמותה את יוסי גדעוני, מוותיקי רחובות ובעברו טייס ומהנדס-טייס בחיל האוויר. גדעוני יצטרף לחברי וועדת הביקורת - רענן נוטמן (יו"ר) ועוזי חייט ויחליף את חבר הוועדה שימי אורלב.


מתנדבת מצטיינת

מירה ניר, הממונה על מערכת התקשורת וההסברה של העמותה, זכתה באות הוקרה של הפורום למעמד האישה על פעילותה רבת ההישגים בקידום מעמד האישה ועל פעילותה המסורה בעמותה. האות הוענק לזוכות ע"י ראש העיר במעמד חגיגי באולם ויקס במכון וייצמן.


לחזור למעגל העבודה

קרוב ל-60 אנשים השתתפו במפגש הראשון של התכנית "חזרה למעגל העבודה" מטעם ג'וינט-אשל, האגף לשירותים חברתיים ועמותת על"ה, בניהול מכון "שיפור". הקורס כולל 7 מפגשים ונועד לסייע למבוגרים להיקלט במסגרות עבודה חדשות.


מתמידים להשתלם

"כתבי כיוון חדש", הממלאים תפקידם בהתנדבות, עוברים בימים אלה השתלמות מקצועית כהמשך להשתלמותם אשתקד. הפעם המרצה הוא מרדכי חיימוביץ עיתונאי ואיש רדיו לשעבר.kivunLink

 

   מומלץ לכל משפחה פרקי מידע על בריאות ובעיות בריאות בגיל המבוגר מאת פרופ' ארתור ליבוביץ' עריכה פרופ' עמיאלה גלוברזון בספר מדורים...
בילוי החודש רות ברודי פתיחת היכל התרבות העירוני תרחיב את היקף הקונצרטים בעיר רות ברודי בקרוב ייחנך בעיר היכל התרבות, שהוצמד לחזית בית העם שנחנך לפני...
Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01 Image 01
Сайт Xrest.net : 9 порно видео;Приватные секс видео развратных женщин и видео с секс пати.;comment avoir du viagra sans ordonnance