הגדלה של הטקסטהחזר גודל טקסט לבררת המחדלsmallTextשנה לרקע בהיר וכתב כהההחזר את הצבעים לבררת המחדלשנה לרקע כהה וכתב בהיר
fbiconphone

mishpaha

משפחה כן בוחרים

לפגוש בני אדם, לדבר בגובה העיניים,
להרגיש חלק מהמשפחה

פנו אלינואנא הכנס שםאנא הכנס מספר טלפוןכתובת המייל לא תקינהInvalid InputInvalid InputInvalid InputInvalid Input

לקוחותינו

זכויות סוציאליות המגיעות לעובד הזר

העסקת עובד זר בתחום הסיעודי שקולה להעסקת עובד ישראלי ומחייבת את הקשיש (המעסיק) ובני משפחתו בהפרשות ותשלומים של כלל התנאים הסוציאליים המגיעים לעובד ע"פ חוק.

על הקשיש ובני משפחתו אשר מעסיקים עובד זר בביתם בתחום הסיעוד לדאוג להבטחת תנאי העבודה הללו לעובד:

 1.  שכר: לכל הפחות לפי גובה שכר המינימום, ובניכוי במידת הצורך של הוצאות העובד בהתאם לחוק (מגורים, אש"ל). אין לנכות משכר העובד אגרות או היטלים הקשורים בהעסקתו.
  במידה והקשיש זכאי לגמלת סיעוד במסגרת חוק ביטוח הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי, שכר העובד ישולם בחלקו על ידי נותן השרותים (עמותת על"ה או נותן שרותי סיעוד אחר), וזאת בהתאם לגובה גמלת הסיעוד (מספר שעות שבועיות) לה זכאי הקשיש.
 2.  דמי כיס: מידי שבוע, נהוג לשלם לעובד הזר דמי כיס קבועים, בגובה של 100 ₪ לשבוע.
 3.  שעות עבודה ומנוחה: העובד, גם בהיותו מועסק 24 שעות ביממה, זכאי על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, לשעות מנוחה יומית וכן ליום מנוחה שבועי.
 4.  ימי חג: העובד יהיה זכאי על פי חוק, ל- 9 ימי חג בשנה בהתאם לבחירתו מראש בין חגי ישראל לחגים הנהוגים על פי דתו.
 5.  ימי חופשה: העובד, זכאי על פי חוק חופשה שנתית התשי"א 1951, לימי חופשה כמספרם וכעלותם בהתאם לחוק (משתנה בהתאם לוותק העובד).
 6.  דמי מחלה: העובד יהיה זכאי לימי מחלה בתשלום, בהתאם לאישור רפואי ובהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.
 7.  הבראה: העובד יהיה זכאי לדמי הבראה כדין, אשר ישולמו בגמר שנת עבודה מלאה, לפי הדרוג הבא: 5 ימי הבראה בשנת העבודה הראשונה אצל המטופל, 6 ימי הבראה בשנה השנייה והשלישית ו- 7 ימי הבראה בשנה הרביעית עד העשירית, בעלות יומית הקבועה בחוק.
 8.  הודעה מוקדמת: תשולם לעובד על פי חוק, לרבות במצבים של פטירת המטופל / העברתו למוסד או מכל סיבה אחרת.
 9.  פיצויי פיטורין: ישולמו לעובד שפוטר לאחר שהשלים שנת עבודה מלאה, לרבות במצבים של פטירת המטופל / העברתו למוסד או מכל סיבה אחרת.
 10.  פנסיה: העובד יהיה זכאי להפרשות עבור פנסיה מהקשיש. סכומי ההפרשה לקרן החסכון של העובדים הזרים זהים לסכומי ההפרשה לקרן פנסיה של עובדים ישראלים.
 11.  ביטוח רפואי: הקשיש חייב לבטח את העובד על חשבונו בביטוח רפואי פרטי.
 12.  ביטוח לאומי: הקשיש חייב לשלם עבור העובד דמי ביטוח לאומי (עבור מקרים של תאונות עבודה או הוצאות אשפוז), במידה ואין אלו משולמים על ידי נותן שרותי הסיעוד, או במידה והינם משולמים על ידי נותן שרותי הסיעוד והשלמת השכר החודשי על ידי הקשיש עולה על 3,000 ₪ לחודש.

הממונה על זכויות עובדים זרים: כל אדם רשאי להגיש תלונה בכתב לממונה על זכויות עובדים זרים בשל הפרת הוראה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, או אי-מילוי חובה מהחובות כלפי עובד זר.

הממונה על זכויות עובדים זרים: עו"ד איריס מעיין (נכון לתאריך 01/01/2014).

ניתן לפנות לממונה על זכויות עובדים זרים באמצעות אתר האינטרנט של משרד הכלכלה.

כמו כן ניתן לפנות בטלפון: 03-7347230;

בפקס: 03-7347269;

בדואר – לכתובת: ממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, משרד הכלכלה, רח' סלמה 53, ת"א;

או בדוא"ל – לכתובת: iris.maayan@moital.gov.il.